In deze privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens FestivalConnect verzamelt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.  Bovendien wordt in deze privacy statement gewezen op de risico’s, regels, waarborgen en rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens alsook de wijze waarop de rechten met betrekking tot deze verwerking kunnen worden uitgeoefend.

Identiteit

FestivalConnect (KvK-nummer: 70181349)
bezoekadres: Keizerstraat 39, 5211 HG, ‘s-Hertogenbosch
info@festivalconnect.nl

Waar Festivals ontstaan!

FestivalConnect heeft zorgvuldige omgang met persoonsgegevens hoog in het vaandel staan en handelt in lijn met alle wetten en verordeningen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gezien de aard van onze dienstverlening, dienen uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen aan wederpartijen beschikbaar te worden gesteld. Daarom is het van belang dat u kennis neemt van dit Privacy statement.

Verwerking van persoonsgegevens

FestivalConnect verwerkt de bedrijfs- en/of persoonsgegevens van gebruikers die op FestivalConnect haar website en/of platform actief zijn om zodoende een ‘match’ te bewerkstelligen. De verwerking van persoonsgegevens is aldus noodzakelijk voor de uitoefening van FestivalConnect haar dienstverlening. De verwerking van persoonsgegevens vindt niet uitsluitend plaats op basis van een geautomatiseerde verwerking.

Om onze dienstverlening optimaal te laten functioneren , zou het kunnen dat wij u om aanvullende gegevens vragen. Vanzelfsprekend hebben wij uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens nodig voor facturatie en administratie. De persoonsgegevens die FestivalConnect verzamelt kunnen onder andere bestaan uit uw (persoons)naam, functie, (bedrijfs)adres, e-mailadres en telefoon- en faxnummers. Bovendien verwerkt FestivalConnect die persoonsgegevens die de gebruikers van haar website en/of platform zelf aan FestivalConnect ter beschikking stellen. De gebruikers stellen die (persoons)gegevens (zoals browsertype; IP-adres en naam- en adresgegevens) onder andere ter beschikking door zich op de website en/of het platform te registreren of door zich aan te melden voor de nieuwsbrief. E-mailadressen worden alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van gebruikers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Deze gegevens worden enkel bewaard om aan onze verplichtingen met betrekking tot de Nederlandse wetgeving ten aanzien van bedrijfsadministratie te voldoen. FestivalConnect gebruikt persoonsgegevens tevens om de kwaliteit van haar dienstverlening continu te verbeteren. Bovendien verwerkt FestivalConnect de persoonsgegevens voor geen ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Indien de verwerking van persoonsgegevens voor een ander (commercieel) doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, wordt hiervoor expliciete toestemming gevraagd.

De ontvangers van persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verstrekt aan de volgende ontvangers:

  • Gebruikers, teneinde zorg te dragen voor het bewerkstelligen van een ‘match’ via FestivalConnect haar website en/of platform;
  • Dienstverleners: we delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren.

De server van FestivalConnect bevindt zich in Nederland, maar de gegevens zullen niet worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, tenzij FestivalConnect daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Rechten betrokkene(n)

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u (als betrokkene) een aantal rechten. U heeft het recht om ons inzage te verzoeken van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen, indien de verwerking is gericht op toestemming en de verwerking via geautomatiseerde procedés verricht wordt.

Beoordelingen

FestivalConnect biedt de mogelijkheid om beoordelingen te plaatsen over Leveranciers en Artiesten die voor u gewerkt hebben. FestivalConnect behoudt zich het recht voor om beoordelingen zonder kennisgeving te verwijderen indien zij dat noodzakelijk of gepast acht. Tevens kunnen Leveranciers en Artiesten hiertoe zelf een verzoek indienen, welke door ons naar redelijkheid en billijkheid in behandeling zal worden genomen.

Cookies

FestivalConnect maakt gebruik van functionele en analytische cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Wij plaatsen géén cookies voor commerciële doeleinden.

Klacht

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging gegevens

FestivalConnect maakt gebruik van een beveiligde verbinding (https://). Daarnaast hanteren wij veiligheidsprocedures om uw gegevens te beschermen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot uw account.

Links naar andere sites

FestivalConnect toont ook hyperlinks naar websites van derden (zoals Leveranciers en Artiesten). Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang van deze derden met uw gegevens. FestivalConnect adviseert derhalve altijd de relevante Privacy statement op de website van derden te raadplegen.

Wijzigingen

FestivalConnect behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. FestivalConnect adviseert u dan ook om regelmatig van FestivalConnect haar Privacy statement kennis te nemen.

Vragen

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons via:
Telefoon                073 234 04 60
E-mail                    info@festivalconnect.nl / info@festivalconnect.be
Adres                     Keizerstraat 39, 5211 HG, ‘s-Hertogenbosch, Nederland

Laatste update: december 2018