Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op FestivalConnect (KvK-nummer: 70181349), haar dienstverlening en daarmee het gebruik van FestivalConnect haar website ‘https://festivalconnect.nl’ (hierna: ‘Website’). Door gebruik te maken van de Website verklaart u hiermee akkoord te gaan.

Artikel 1    Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1.1 Account: registratie van uw profiel op de Website dat de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van de Diensten.
1.2 Aanvraag: een verzoek op de Website waarin een prijsindicatie met toelichting wordt gevraagd door een Opdrachtgever.
1.3 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
1.4 Dienst: de dienstverlening die door FestivalConnect wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgever(s), en Leveranciers/Artiesten in contact met elkaar kunnen komen.
1.5 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgever(s) en Leveranciers/Artiesten.
1.6 Opdrachtgever(s): de natuurlijk persoon of onderneming die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan Leveranciers en/of Artiesten met gebruikmaking van de Website. Op FestivalConnect haar Website wordt de Opdrachtgever ook wel Organisatie genoemd.
1.7 Leveranciers/Artiesten: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever. Alle Leveranciers/Artiesten worden gezien als zakelijke klant. Derhalve zijn, voor zover in deze Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.
1.8 Overeenkomst: de overeenkomst tussen FestivalConnect en Leveranciers/Artiesten met betrekking tot de Dienst.
1.9 Profielpagina: de profielpagina is een pagina op de Website met een overzicht van het bedrijfsprofiel en contactgegevens van Leveranciers/Artiesten.
1.10 Partijen: FestivalConnect tezamen met haar wederpartij, zijnde de Opdrachtgever en/of Leveranciers/Artiesten, dan wel de Opdrachtgever en/of Leveranciers/Artiesten.
1.11 Reacties: aan de hand van Reacties kunnen Leveranciers/Artiesten reageren op een Aanvraag op de website. Per Aanvraag kunnen Leveranciers/Artiesten eenmalig reageren op een aanvraag van een Opdrachtgever.
1.12 Credits: het betaalmiddel dat Leverancier/Artiest na registratie van een Account via de Website van FestivalConnect aan kan schaffen waarmee een Leverancier/Artiest vervolgens kan betalen om op een Aanvraag te reageren.
1.13 Listings: de vermeldingen in categorieën in het menu van FestivalConnect. De Leverancier/Artiest betaalt geen vergoeding voor de eerste Listing, maar wel voor iedere volgende vermelding.
1.14 Website: de website https://festivalconnect.nl.
1.15 FestivalConnect: de vennootschap onder firma FestivalConnect, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70181349, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, aan de Keizerstraat 39.

Artikel 2    Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen FestivalConnect, Opdrachtgever(s) en de Leveranciers/Artiesten.
2.2 FestivalConnect is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of er e-mail tussen FestivalConnect en de Gebruiker zijn overeengekomen.
2.4 Alle andere Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
2.5 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. FestivalConnect zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3    Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Overeenkomsten komen schriftelijk tot stand. Mondelinge overeenkomsten worden schriftelijk (per e-mail) door FestivalConnect bevestigt.
3.2 Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 7:46d en 7:46i van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 4    Dienstverlening
4.1 FestivalConnect biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgever(s) en Leveranciers/Artiesten met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. FestivalConnect heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker. FestivalConnect is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen zodat dat zij hiervoor tot betaling van enigerlei vergoeding of enige restitutie gehouden is.
4.2 FestivalConnect heeft de inhoud van de Website en het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Aanvragen, bedrijfsinformatie en offertes is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. FestivalConnect draagt voor de door derden aangeleverde inhoud, of voor enige andere communicatie tussen Gebruikers, geen enkele verantwoordelijkheid. Bovendien draagt FestivalConnect geen enkele verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgever(s) en Leveranciers/Artiesten, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten of uit te voeren werkzaamheden.
4.3 FestivalConnect betracht uiterste zorgvuldigheid bij het plaatsen van informatie en werking van de Website. Aangezien de informatie echter voor een groot deel van Gebruikers afkomstig is, garandeert FestivalConnect niet:
– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
– dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
– dat derden niet de Website en/of de systemen van FestivalConnect onrechtmatig zullen gebruiken.
4.4 FestivalConnect behoudt zich het recht voor om categorisaties naar eigen inzicht te wijzigen indien zij van mening is dat dit de kwaliteit van de dienstverlening bevordert. Deze wijzigingen zullen naar de betrokken partijen gecommuniceerd worden.

Artikel 5    Account
5.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van FestivalConnect dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website.
5.2 FestivalConnect is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Aanvraag of andere informatie te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
5.3 Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de eigenaar van de Account mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De eigenaar van de Account is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart FestivalConnect voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
5.4 FestivalConnect is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.
5.5 De Leverancier/Artiest verklaart deskundig te zijn om de diensten en/of producten die hij aanbiedt middels zijn Account naar behoren te leveren.

Artikel 6    Onderhoud
6.1 FestivalConnect is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat FestivalConnect hierdoor enige (schade)vergoeding voor behoeft te betalen. FestivalConnect zal trachten om overlast voor Gebruikers zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 7    Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
7.1 Alle Gebruikers garanderen dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adres en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat zij de Dienst uitsluitend voor eigen gebruik zullen gebruiken. Daarnaast garanderen Gebruikers dat zij bevoegd zijn om gebruik te maken van de Diensten, dat Gebruiker zich ter zake van het reageren op Aanvragen en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Bovendien bevestigt de Leverancier/Artiest dat hij ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel, danwel bevoegde registers in het buitenland, gedurende looptijd van zijn Account.
7.2 Leveranciers/Artiesten zullen slechts berichten plaatsen op en versturen via de Website met als doel het verkrijgen van een Opdrachten. Leveranciers/Artiesten zullen geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Opdrachtgever(s).
7.3 Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot de offertes, en informatie over werkzaamheden en producten geeft de Leverancier/Artiest toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Leverancier/Artiest is er mee bekend dat de positionering van zijn offerte en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
7.4 De Leverancier/Artiest is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van FestivalConnect niet zal schaden.
7.5 De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
– materiaal dat in strijd is met vigerende wet- en regelgeving, Overeenkomst of de inhoud van deze Algemene Voorwaarden;
– materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
– materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van FestivalConnect of derden worden geschonden;
– materiaal dat naar de mening van FestivalConnect in strijd is met vigerende wet- en regelgeving, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
– materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
– een Advertentie of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een Opdrachtgever of onderneming;
– materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie
7.6 FestivalConnect behoudt zich het recht voor de door de Gebruikers opgegeven informatie eenzijdig te wijzigen en/of in te korten. FestivalConnect behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet, onrechtmatig zijn jegens derden of niet aan de kwaliteitseisen van een profiel voldoen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Leverancier/Artiest op schadevergoeding.
7.7 Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Leverancier/Artiest komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Leverancier/Artiest heeft bevestigd. FestivalConnect is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Leverancier/Artiest geen partij. FestivalConnect kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de Offertes, de bevoegdheid van de Opdrachtgever(s) om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van een Leverancier/Artiest om die werkzaamheden uit te voeren. Leverancier/Artiest vrijwaart FestivalConnect jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
7.8 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Leverancier/Artiest worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
7.9 De Opdrachtgever verplicht zich om uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de prijsindicatie te reageren naar de Leverancier/Artiest; ook in geval zij niet verder geïnteresseerd is in de aangeboden diensten.
7.10 Indien de Leverancier/Artiest niet volledig kan voldoen aan de specifieke details van de Aanvraag is hij verplicht dit kenbaar te maken als onderdeel van zijn Reactie richting Opdrachtgever.
7.11 Leveranciers/Artiesten kunnen per statutaire- of handelsnaam en/of artiestennaam slechts één Account bezitten op de Website. Indien onverhoopt meerdere vermeldingen van eenzelfde Leverancier/Artiest op de Website verschijnen, dan heeft FestivalConnect het recht om dit op gepaste wijze op te lossen, teneinde verwarring voor Opdrachtgever(s) te voorkomen. Indien meerdere Accounts zijn aangemaakt om kosten voor Listings te vermijden, dan heeft FestivalConnect het recht om de bij correct gebruik van de Website aan FestivalConnect verschuldigde vergoeding alsnog met terugwerkende kracht aan de Leverancier/Artiest in rekening te brengen.
7.12 Indien u suggesties doet ter verbetering van onze Diensten, verleent u FestivalConnect hiermee ook toestemming om deze te implementeren zonder tegenprestatie voor de suggestie.

Artikel 8    Tarieven en betalingen
8.1 Alle door FestivalConnect vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
8.2 FestivalConnect is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Indien zich na de datum waarop de overeenkomst is aangegaan omstandigheden voordoen die aanleiding geven tot een prijswijziging zoals bijvoorbeeld een wijziging in de wisselkoersen, stijging van de van overheidswege opgelegde heffingen heeft FestivalConnect het recht de overeengekomen prijs eenzijdig aan te passen.
8.3 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen dient betaling binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te geschieden in de overeengekomen munteenheid en op het in de factuur vermelde bankrekeningnummer.
8.4 De datum van betaling is de datum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van FestivalConnect. Het is Leverancier/Artiest niet toegestaan betaling op te schorten of te verrekenen wegens (vermeende) tegenvorderingen van Leverancier/Artiest. Indien de voor betaling bestemde periode wordt overschreden, is Leverancier/Artiest zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. FestivalConnect kan in dat geval over de openstaande factuur rente in rekening brengen ter hoogte van 1,5 procent per kalendermaand. Leverancier/Artiest is in dat geval bovendien een vergoeding verschuldigd voor de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (de ‘buitengerechtelijke incassokosten’), ter hoogte van 15% van de onbetaald gelaten factuur, zulks met een minimum van € 200,– (zegge: tweehonderd euro).

Artikel 9    Beoordelingen
9.1 Leveranciers/Artiesten kunnen op hun profiel beoordelingen ontvangen van Opdrachtgever(s) waarvoor zij gewerkt hebben. Een Opdrachtgever is gerechtigd een beoordeling toe te voegen aan het profiel van de Leveranciers/Artiesten door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren.
9.2 Het is de Leverancier/Artiest niet toegestaan om zelf beoordelingen te schrijven of dit door derden (in zijn opdracht) te laten doen zonder dat Leverancier/Artiest daarvoor werkzaamheden heeft verricht.
9.3 FestivalConnect is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een beoordeling te verwijderen.

Artikel 10    Privacy
10.1 FestivalConnect verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
10.2 Op de verwerking van persoonsgegevens is FestivalConnect haar Privacy statement van toepassing, zoals te vinden op de Website.

Artikel 11    Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan FestivalConnect met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd.
11.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van FestivalConnect, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.
11.3 De Leverancier/Artiest garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De Leverancier/Artiest vrijwaart FestivalConnect volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Artikel 12    Uitsluiting
12.1 FestivalConnect behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien de Gebruiker  handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden en/of een wettelijke verplichting.

Artikel 13    Overmacht
13.1 FestivalConnect is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan FestivalConnect gebruikt maakt.

Artikel 14    Aansprakelijkheid FestivalConnect
14.1 FestivalConnect is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van FestivalConnect. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Leverancier/Artiest redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van FestivalConnect te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van FestivalConnect wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
14.2 Indien FestivalConnect aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van FestivalConnect te verstrekken uitkering, althans tot maximaal € 500,00 (exclusief BTW) per kalenderjaar, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.3 FestivalConnect is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Onder indirecte schade valt (dan ook) onder andere, maar niet uitsluitend, gevolgschade, schade aan (roerende)goederen, gemiste besparingen, (bedrijfs)stagnatie, winstderving en omzetderving etc. Bovendien is FestivalConnect niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Leverancier/Artiest die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.
14.4 FestivalConnect is nimmer aansprakelijk voor niet tijdige en/of behoorlijke nakoming door Opdrachtgever(s) en Leverancier(s)/Artiest(en). FestivalConnect faciliteert (zoals omschreven in artikel 4) slechts een Website en/of platform waarop Opdrachtgever(s) en Leverancier(s)/Artiest(en) met elkaar in contact kunnen komen en geen partij bij enige tussen Opdrachtgever(s) en Leverancier(s)/Artiest(en) te sluiten Overeenkomst.

Artikel 15    Verwijzingen
15.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. FestivalConnect heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 16    Beveiliging
16.1 FestivalConnect spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. FestivalConnect legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 17    Melding van Inbreuk
17.1 Aanvragen en reacties dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
17.2 Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan FestivalConnect melden door middel van het contactformulier op de Website.  Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal FestivalConnect de melding in behandeling nemen.

Artikel 18    Duur en beëindiging
18.1 De eerste vermelding in een categorie op de website is gratis. Door het bedrijf te registreren in meerdere categorieën ontstaat een Overeenkomst voor additionele Listings tussen FestivalConnect en de Leverancier/Artiest. Deze wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar ofwel gelijk aan twaalf kalendermaanden (‘de initiële periode’), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is gelijk aan de startdatum van de overeenkomst. Na afloop van de initiële periode wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van één jaar, tenzij FestivalConnect ten minste één maand van te voren aangeeft dat zij de Overeenkomst niet zal verlengen en/of Leverancier/Artiest de Overeenkomst opzegt in overeenstemming met lid 2 van dit artikel. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement voor de duur van de initiële periode keer op keer voortgezet.
18.2 De additionele Listings kunnen door de Leverancier/Artiest zelf worden verwijderd wanneer deze is ingelogd in de eigen Account. Zodoende kan eenvoudig gekozen worden met welke (gratis) Listing de Account wordt voortgezet. Daarnaast kan de Overeenkomst worden opgezegd door een mail te verzenden naar info@festivalconnect.nl vanuit het emailadres waarmee de Account is aangemaakt.
18.3 FestivalConnect heeft het recht nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en/of beëindigen, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen, indien aan Gebruiker, Leverancier/Artiest surseance van betaling wordt verleend dan wel Gebruiker, Leverancier/Artiest in staat van faillissement wordt verklaard alsmede indien Gebruiker, Leverancier/Artiest een of meer van zijn verplichtingen jegens FestivalConnect niet nakomt of FestivalConnect vreest dat Gebruiker, Leverancier/Artiest niet in staat is of zal zijn om zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst na te komen, en Gebruiker, Leverancier/Artiest niet binnen de door FestivalConnect aangegeven periode afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
18.4 Alle aangekochte Credits komen bij beëindiging van de Overeenkomst te vervallen. FestivalConnect is daarvoor geen vergoeding of andere vorm van restitutie verschuldigd.
18.5 Indien zich een van de in dit artikel genoemde situaties voordoet, zullen alle vorderingen van FestivalConnect jegens Gebruiker, Leverancier/Artiest uit welke hoofde dan ook onmiddellijk opeisbaar worden. Er vindt restitutie plaats voor aangekochte Credits.
18.6 Gebruik van de Website is gratis voor Opdrachtgever(s).

Artikel 19    Geschillen
19.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, alsmede op de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen uit welken hoofde ook, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de Opdrachtgever of Leverancier/Artiest zich buiten Nederland mocht bevinden. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.
19.2 Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van FestivalConnect, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

‘s-Hertogenbosch, november 2018